Algemene Voorwaarden
Werving en Selectie

Horeca Zonder Grenzen

 1. Definities
  • Bureau: de onderneming die zich bezighoudt met werving en selectie, gevestigd te Barsingerhorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37127838
  • Kandidaat: de natuurlijke persoon die door het Bureau wordt geworven en geselecteerd om in dienst te treden bij Opdrachtgever.
  • Opdracht: een overeenkomst van opdracht waarbij het Bureau zich tegenover Opdrachtgever zal inspannen om tegen betaling van een honorarium één of meerdere Kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van een functie binnen de organisatie van Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die aan het Bureau een Opdracht heeft verstrekt.
 2. Werkingssfeer algemene voorwaarden
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en andere (rechts)handelingen van het Bureau. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
  • Indien de bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken van de inhoud van de Opdracht, dan prevaleert de inhoud van de Opdracht.
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle nieuwe of aanvullende Opdrachten die tussen Opdrachtgever en het Bureau tot stand komen.
 3. Inhoud van de Opdracht
  • Het Bureau zal zich gedurende de looptijd van de Opdracht inspannen om één of meer Kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij Opdrachtgever. Van een succesvolle vervulling van een Opdracht is sprake indien een door het Bureau voorgestelde Kandidaat bij Opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten.
  • Het Bureau zal de Kandidaten mondeling, schriftelijk of via e-mail vrijblijvend bij Opdrachtgever introduceren, zonder verplicht te zijn om de identiteit van de Kandidaat bekend te maken. De Opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld kennismakingsgesprekken te houden met de Kandidaat zonder dat Opdrachtgever daarvoor kosten of een vergoeding verschuldigd is.
  • Voor de beslissing om met een door het Bureau geselecteerde Kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, evenals voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is Opdrachtgever verantwoordelijk.
  • Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling door Opdrachtgever van een door het Bureau geïntroduceerde Kandidaat (bijvoorbeeld als ZZP-er vennoot, uitzendkrach of payroller), al dan niet via een derde, bij een andere vestiging van Opdrachtgever, of bij een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming.
  • Het Bureau zal geen Kandidaten werven bij bedrijven waarvan Opdrachtgever expliciet heeft aangegeven dat deze bedrijven niet benaderd mogen worden.

 

  • Opdrachtgever is bij een succesvolle vervulling van de Opdracht het honorarium verschuldigd zoals overeengekomen in de Opdracht/ offerte. De in de Opdracht genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
  • Onder een succesvolle vervulling van de Opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door het Bureau aan de Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat binnen twaalf maanden na de introductie – al of niet na opzegging, intrekking of beëindiging van de Opdracht – in dienst treedt van Opdrachtgever of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.
  • In geval het Bureau meerdere Kandidaten bij een Opdrachtgever heeft geïntroduceerd en Opdrachtgever neemt meer Kandidaten aan dan oorspronkelijk op grond van de Opdracht bedoeld, is Opdrachtgever gehouden per aangenomen Kandidaat het volledig honorarium te voldoen.
  • Wanneer na de aanvang van de Opdracht een Kandidaat zich op een andere wijze dan via het Bureau meldt bij Opdrachtgever, wordt deze Kandidaat door het Bureau meegenomen in de procedure en de afrekening van het honorarium.
  • Het honorarium is eveneens verschuldigd indien de door het Bureau geïntroduceerde Kandidaat bij Opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn, tenzij Opdrachtgever vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt.
  • Opdrachtgever is, buiten het honorarium bij de succesvolle vervulling van de Opdracht, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht aan het Bureau verschuldigd, tenzij hierover tussen partijen afspraken zijn gemaakt.
  • Het is Opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Bij overtreding van dit verbod is Opdrachtgever het honorarium zoals bepaald in de Opdracht verschuldigd, als ware de Opdracht succesvol vervuld.
 1. Facturering en betaling
  • Het honorarium wordt 14 dagen na de datum van indiensttreding van of, als dit eerder is, de datum waarop de Kandidaat met de werkzaamheden is gestart, aan Opdrachtgever gefactureerd.
  • De betalingstermijn van de facturen van het Bureau bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
  • Indien Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever aan het Bureau de wettelijke rente verschuldigd over de openstaande facturen. Opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van tenminste 15% van de hoofdsom.
  • Reclames ten aanzien van de factuur of het honorarium dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van het Bureau te worden gebracht, op straffe van verval van iedere aanspraak van Opdrachtgever dienaangaande.
 2. Plichten Opdrachtgever
  • De Opdrachtgever is gehouden het Bureau tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kan zijn.
  • De Opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met iedere Kandidaat die door het Bureau is voorgedragen. Dit houdt onder meer in dat Opdrachtgever is gehouden aan het Bureau binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek met de Kandidaat heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen aan het Bureau.
  • Opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk de datum van indiensttreding van de Kandidaat of de datum waarop de door Opdrachtgever gekozen Kandidaat met de werkzaamheden is gestart aan het Bureau door te geven. Indien Opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt is het Bureau gerechtigd de datum van indiensttreding of startdatum eenzijdig te bepalen op basis van de bij het Bureau bekende gegevens, en conform die bepaling het honorarium te factureren.
 3. Geheimhouding en privacy
  • Het is partijen niet toegestaan gegevens van een Kandidaat of bedrijfsgegevens van een partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden bekend te maken.
  • Indien in het kader van de Opdracht persoonsgegevens worden verwerkt door Opdrachtgever of het Bureau zullen partijen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving in acht nemen. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van het Bureau zijn medewerking verlenen aan het opstellen van een verwerkersovereenkomst welke voldoet aan de eisen van de AVG.
  • De Opdrachtgever vrijwaart het Bureau van elke aanspraak van Kandidaten, werknemers van de Opdrachtgever of overige derden in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel.
 4. Aansprakelijkheid
  • Opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst een eigen onderzoek te doen en zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de Kandidaat voor de beoogde functie. Het Bureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de Kandidaat niet aan de verwachtingen van Opdrachtgever voldoet, onvoldoende functioneert, of indien de arbeidsovereenkomst op basis van onjuiste of onvolledige informatie tot stand is gekomen.
  • Het Bureau is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de Opdrachtgever of derden mochten lijden door het handelen of nalaten van een Kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart het Bureau tegen alle aanspraken van Kandidaten en derden die direct of indirect verband kunnen houden met de uitvoering van de Opdracht door het Bureau.
 5. Duur en einde overeenkomst
  • De Opdracht wordt aangegaan overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Opdracht wordt aangegaan ter vervulling van een specifieke vacature. Indien een Opdracht is aangegaan voor een specifieke vacature dan eindigt de Opdracht door de succesvolle vervulling van de functie.
  • Een Opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
  • Opzegging of beëindiging laat de verplichtingen van partijen met betrekking tot een bij Opdrachtgever reeds geïntroduceerde Kandidaat onverlet.

 

 1. Concurrentie en schadeloosstelling

 

10.1    Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Horeca Zonder Grenzen niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door Horeca Zonder Grenzen is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.

 

10.2    Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Horeca Zonder Grenzen verschuldigd ter grootte van de in artikel 4.1 bedoelde bemiddelingsvergoeding. 

 

10.3    Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is de bemiddelingsvergoeding eveneens verschuldigd indien de door Horeca Zonder grenzen  geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

 

 1. Diversen
  • Het Bureau is in het kader van de uitvoering van de Opdracht gerechtigd het woord- en/of beeldmerk(logo) van Opdrachtgever te gebruiken in uitingen van publicitaire aard, waaronder advertenties, reclamecampagnes en op social media. Het Bureau is hiervoor geen vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.
  • Het Bureau behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen in werking treden 14 dagen nadat Opdrachtgever door het Bureau van de wijziging in kennis is gesteld.
 2. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle geschillen met betrekking tot de Opdracht en de uitvoering van de werkzaamheden door het Bureau is Nederlands recht van toepassing. Deze geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar het Bureau is gevestigd.